Tổ chức

Tr­ường Tiểu học A Hiển Khánh có 22 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trong đó:

* Ban giám hiệu: 2 đồng chí

+ Hiệu trưởng: Đồng chí Trần Thị Nghiêm – phụ trách chung

+ Hiệu phó: Đồng chí Nguyễn Thị Bích Yên – phụ trách chuyên môn

* Tổ chuyên môn

– Tổ 1, 2, 3: Gồm 9 đồng chí

+ Tổ trưởng: Nguyễn Thị Toan

+ Tổ phó: Đào Thị Hiền Lương

– Tổ 4, 5: Gồm 7 đồng chí

+ Tổ trưởng: Mai Thị Thanh

+ Tổ phó: Phạm Thị Khánh Ninh

* Tổ văn phòng: Gồm 5 đồng chí

* Công đoàn nhà trường gồm 22 đồng chí

+ Chủ tịch công đoàn: Đồng chí Mai Thị Thanh

* Chi bộ Đảng nhà trường gồm 8 đồng chí

+ Bí thư chi bộ: Đồng chí Trần Thị Nghiêm

+ Phó bí thư chi bộ: Đồng chí Nguyễn Thị Bích Yên

* Chi đoàn nhà trường gồm 13 đồng chí

+ Bí thư chi đoàn: Phạm Văn Tuyến

+ Phó bí thư chi đoàn: Tô Thị Lý